Säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA PERUSTAMISAIKA
Yhdistyksen, jos näissä säännöissä käytetään myöhemmin nimitystä seura, nimi on Koillis-Savon Tanssijat (myöhemmin Koillis-Savon Tanssijat ry). Seuran kotipaikka on Juankoski.

2 § SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Seuran tarkoituksena on kehittää, edistää ja ylläpitää monipuolista lavatanssi- ja muuta vastaavaa tanssiharrastusta, suoda ihmisille mahdollisuus tutustua erilaisiin tansseihin ja tanssitaiteeseen, suoda ihmisille mahdollisuus tutustua tanssin kautta itseensä ja toisiin ihmisiin ja pyrkiä tanssin monipuoliseen esilletuomiseen tanssiliikuntana ja kulttuurina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää tanssikursseja ja -leirejä, sekä tanssikilpailutilaisuuksia ja näytöksiä.

On yhteistyössä tanssin eri alan harrastajien ja kouluttajien kanssa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:
– Hankkia varoja järjestäen huvi- ja juhlatilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia, asianmukaisen luvan saatuaan.
– Harjoittaa ravintolatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.
– Ottaa vastaa avustuksia ja lahjoituksia.
– Omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENET
Seuran varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Jäsenhakemus toimitetaan kirjallisesti, tai vastaavat tiedot sähköpostilla, hallitukselle.

Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran vuosikokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erittäin ansiokkaalla tavalla on tukenut seuran pyrkimyksiä tai jolle seura muuten tahtoo osoittaa erityistä kunnioitustaan.

4 § SEURASTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, tai toimii vastoin seuran tarkoitusta.

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous, erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Kunniajäsenet ovat vapautettuja liittymis- ja jäsenmaksusta.

6 § HALLITUS
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 4 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on 2 kalenterivuotta. Erovuoroisia jäseniä on puolet eli 2 kerrallaan. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja lisäksi sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi, tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § SEURAN KOKOUKSET
Seuran kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmikuun loppuun
mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää, tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni.
Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Asioita, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

8 § SEURAN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Kutsu seuran kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta julkisesti seuran kotisivuilla tai jäsenkirjeellä tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa seuralle.

9 § VUOSIKOKOUKSET
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Käsitellään muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

10 § PÖYTÄKIRJA
Seuran kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.
Seuran kokousten pöytäkirjat ovat puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.
Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

11 § ÄÄNESTYS
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12 § TILIKAUSI
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

13 § NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15 § SEURAN PURKAMINEN
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.